СПИСЪК

на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения при спазване на общи изисквания

 

 

 

Обществените електронни съобщения, осъществявани при спазване на общи изисквания, се осъществяват чрез мрежите и/или услугите, както следва:

 

           

І. МРЕЖИ, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения:

 

1.       Фиксирана мрежа (фиксирана мрежа, която основно се използва за предоставянето на обществени телефонни услуги).

2.       Мобилна наземна мрежа (безжична мрежа, която основно се използва за предоставянето на обществени телефонни услуги).

3.       Спътникова мрежа (за пренос на данни; за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми; SNG и др.).

4.       Наземна мрежа, използвана за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми (кабелна, безжична, мрежа за наземно радиоразпръскване и др.).

5.       Електроразпределителна мрежа (доколкото се използва за пренос на сигнали).

6.       Други мрежи (фиксирани; безжични).

7.       Позиции на геостационарната орбита, определени за Република България.

 

ІІ. УСЛУГИ, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения:

1.       Обществени телефонни услуги.

2.       Услуги по пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми (предоставяне на услугата пренос на радио- и телевизионни програми; разпространение на радио- и телевизионни програми; наземно радиоразпръскване; спътниково радиоразпръскване и др.).

3.       Услуги за пренос на данни.

4.       Услуги за достъп до интернет (dial-up или широколентов достъп до интернет и др.).

5.       Услуги по предоставяне на линии под наем.

6.       Други електронни съобщителни услуги.