технически изисквания

            ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ РАДИОСЛУЖБИ НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА, ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА И И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

 

 

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

            Чл. 1. Техническите изисквания определят параметрите и характеристиките на електронните съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова радиослужби и съоръженията, свързани с тях, чрез които се осъществяват електронни съобщения.

            Чл. 2. Предприятията осъществяват дейността си чрез електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова радиослужби в определени за тези радиослужби радиочестотни ленти в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър. Радиочестотните ленти, определени за неподвижна-спътникова радиослужба се използват и за фидерни линии за други спътникови радиослужби подвижна-спътникова и радиоразпръскване-спътниково, като това ползване е регламентирано със съответни забележки в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.

            Чл. 3. Осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова радиослужби се извършва в радиочестотните ленти и при спазване на техническите изисквания и параметри, определени в Приложение № 1.

Чл. 4. Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова радиослужби се съдържат в Приложение № 2.

 

 

Раздел IІ

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС – РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР

 

Чл. 5 Електронните съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и/или подвижна-спътникова радиослужби могат да използват спътников капацитет само от спътникови системи, координирани и нотифицирани, в съответствие с процедурите на Радиорегламента (Radio Regulations) на Международния съюз по далекосъобщения (ITU), наричан по-нататък “Радиорегламента”.

Чл. 6. За предоставяне на ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова или подвижна-спътникова радиослужба е необходимо предприятието да има предварителен договор с доставчик на спътников капацитет, отговарящ на изискванията по Приложение № 1.

 

Раздел IІІ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА И ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА РАДИОСЛУЖБА И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

 

            Чл. 7. Електронни съобщения чрез мрежите по чл. 1 се осъществяват при спазване на стандартите, посочени в Приложение № 3 и други стандарти, приети за приложими от Комисията за регулиране на съобщенията, наричана по-нататък „комисията”.

            Чл. 8. При изграждане на земните станции трябва да се осигури разположение на антената без закритие към спътника в близката и далечна зона в посоката на излъчване на антената.

Чл. 9. (1) Електронните съобщения чрез мрежите по чл. 1 се осъществяват само чрез технически изправни радиосъоръжения с оценено и удостоверено съответствие и пуснати на пазара по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства.;

(2) При осъществяване на електронни съобщения чрез мрежите по чл. 1 предприятията:

1. инсталират, поддържат и използват радиосъоръженията само по начин и предназначение, определени от производителя така, че както при нормална работа, така и в условията на неизправност да е гарантирана защитата на околната среда, живота и здравето на хората;

2. не изменят техническите характеристики на използваните радиосъоръжения, спрямо тези, определени от производителя;

          3. не осъществяват електронни съобщения, които съдържат заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога.

(3) Нежеланите излъчвания, както и други радиосмущения не трябва да надвишават граничните стойности, определени в приложимите стандарти по Приложение № 3.

Чл. 10. (1) При осъществяване на електронни съобщения чрез мрежите по чл. 2 трябва да се спазват нормите и изискванията за защита на населението от вредното въздействие на електромагнитни полета в съответствие с Наредба 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.

    (2) Предприятията трябва да предприемат такива мерки, че да намалят до минимум риска за населението от вредните електромагнитни полета и излъчвания, като разполага електронните съобщителни устройства на такива места, където населението ще бъде най-малко изложено на вредни излъчвания.

    (3) В случай, че електромагнитните излъчвания, вследствие експлоатацията на електронните съобщителни устройства, превишат определените в съответните стандарти граници, предприятията се задължават да ги приведат в съответствие възможно най-бързо или ако това е невъзможно, да спрат използването на засегнатите устройства..

          (4) При възникване на проблем, свързан с електромагнитната съвместимост, предприятието трябва да направи за своя сметка съответните предписани от КРС промени в местоположението и параметрите на станциите.

(5) В случай, че превишаването на граничните стойности на електромагнитните излъчвания е в резултат от работата на две или повече устройства, разположени в непосредствена близост едно до друго, и при работата само на едното от тях не се наблюдава превишаване на граничните стойности, то предприятието, инсталирало по-късно устройството, трябва да осигури такива условия, при които не се превишават граничните стойности на електромагнитните излъчвания или да преустанови работата на устройството.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

            § 1. По смисъла на Приложение 2:

1. “Електронна съобщителна мрежа от неподвижна-спътникова радиослужба” е част от наземната компонента на спътникова електронна съобщителна система от неподвижна-спътникова радиослужба, състояща се от земни станции на едно предприятие.

2. “Електронна съобщителна мрежа от подвижна-спътникова радиослужба” е част от наземната компонента на спътникова електронна съобщителна система от подвижна-спътникова радиослужба, състояща се от земни станции и/или спътникови терминали на едно предприятие.

3. "Земна станция" е станция от спътникова радиослужба, разположена на земната повърхност и предназначена за осъществяване на електронни съобщения с една или повече спътникови станции от една спътникова система.

4. “Спътников терминал” е малка земна станция от неподвижна-спътникова радиослужба или крайно електронно съобщително устройство от подвижна-спътникова радиослужба.

5. “Фидерна линия” – радиовръзка в обхватите на неподвижна спътникова радиослужба в посоките “Земя-космос” или “космос- Земя”, която пренася сигнали за спътникова система от друга радиослужба – най-често подвижна-спътникова радиослужба или радиоразпръскване-спътниково.

6 "Охраняеми граници" са терените, обхванати от периметровата ограда на летище.

7. "Нотификация на спътникови системи от неподвижна-спътникова радиослужба" е процес на международна координация и регистрация на спътникова система, който се извършва по процедурните правила на чл. 11 и Приложение 30В на Радиорегламента и който е завършен, когато съответната спътникова система бъде вписана в Международния регистър на честотите (Master International Frequency Register - MIFR). С него спътниковата система получава право да използва точно определен честотен ресурс за конкретна позиция на геостационарната орбита при стриктно определени технически параметри на спътниковата и земната компоненти на спътниковата система.

8. “Доставчик на спътников капацитет” е собственикът на нотифицирана спътникова система или оторизирано от него лице, който може да отдава възмездно част от капацитета на спътниковата система на оператори на земни станции.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

            § 2. Техническите изисквания се приемат на основание чл. 32, т. 2 от ЗЕС.

            § 3. Техническите изисквания влизат в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник.

 


 

Приложение № 1 към чл. 3

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРИ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (FSS) И ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (MSS) РАДИОСЛУЖБИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

 

Радиочестотна лента

Радиослужба,

посока

Примерни спътникови системи, земни станции, терминали

Ограничителни технически параметри на земните станции

Допълнителни регулаторни параметри

Приложими документи на европейски организации

Приложими стандарти

137 – 138 MHz

MSS, космос-Земя

мобилни земни станции E-SAT, ORBCOMM, LEO ONE

 

 

ERC DEC (99)05

ERC DEC (99)06

БДС EN 301 721

148,0 – 149,9 MHz

MSS, Земя-космос

мобилни земни станции E-SAT, ORBCOMM, LEO ONE

 

 

ERC DEC (99)05

ERC DEC (99)06

БДС EN 301 721

399,90 – 400,05 MHz

MSS, Земя-космос

SAFIR мобилна земна станция

 

 

ERC DEC (99)05

ERC DEC (99)06

БДС EN 301 721

400,15 – 401 MHz

MSS, космос-Земя

мобилна земна станция LEO ONE

 

 

ERC DEC (99)05

ERC DEC (99)06

БДС EN 301 721

400,60 – 400,90 MHz

MSS, космос-Земя

SAFIR мобилна земна станция

 

 

ERC DEC (99)05

ERC DEC (99)06

БДС EN 301 721

1479.5 – 1492 MHz

BSS

 

 

 

ECC DEC (03)02

 

1518 – 1525 MHz

MSS, космос-Земя

 

 

 

ECC DEC (04)09

 

1525,0 – 1544,0 MHz

1545,0 – 1559,0 MHz

MSS, космос-Земя

MSS, космос-Земя

INMARSAT-A

INMARSAT-B

INMARSAT-M

INMARSAT-M4

INMARSAT-phone

INMARSAT-BGAN

EMS-MSSAT

INMARSAT-C

INMARSAT-D

EMS-PRODAT

SPACECHECKER S-SMS

THURAYA

 

 

ECC DEC (02)08

ECC DEC (02)11

БДС EN 301 444

БДС EN 301 426

БДС EN 301 681

БДС EN 301 473

1 610 - 1 626.5 MHz

MSS, Земя-космос

 

 

 

 

 

1 613.8 - 1 626.5 MHz

MSS, Земя-космос MSS, космос-Земя

IRIDIUM

GLOBALSTAR

 

 

ERC DEC (97)03

ERC DEC (97)05

БДС EN 301 441

БДС EN 301 473

1626,5 – 1645,5 MHz

1646,5 – 1660,5 MHz

MSS, Земя-космос

MSS, Земя-космос

INMARSAT-A

INMARSAT-B

INMARSAT-M

INMARSAT-M4

INMARSAT-phone

INMARSAT-BGAN

EMS-MSSAT

INMARSAT-C

INMARSAT-D

EMS-PRODAT

SPACECHECKER S-SMS

THURAYA

 

 

ECC DEC (02)08

ECC DEC (02)11

БДС EN 301 444

БДС EN 301 426

БДС EN 301 681

БДС EN 301 473

1670 – 1675 MHz

MSS, Земя -космос

 

 

 

ECC DEC (04)09

 

1 980 - 2 010 MHz

MSS, Земя-космос

ICO

 

 

 

ECC DEC (06)09

ERC DEC (97)03

ERC DEC (97)05

БДС EN 301 442

БДС EN 301 473

 

2 170 - 2 200 MHz

MSS, космос -Земя

ICO

 

 

 

ECC DEC (06)09

ERC DEC (97)03

ERC DEC (97)05

БДС EN 301 442

БДС EN 301 473

 

2 483.5 - 2 500 MHz

MSS, космос-Земя

GLOBALSTAR

 

 

 

ERC DEC (97)03

ERC DEC (97)05

БДС EN 301 441

БДС EN 301 473

3 400 – 3 700 MHz

FSS, космос-Земя

 

 

 

 

БДС EN 301 443

3 700 – 4 200 MHz

FSS, космос-Земя

Земна станция на плавателно средство

 

 

ECC DEC (05)09

БДС EN 301 443

4 500 – 4 800 MHz

FSS, космос-Земя

 

 

Плана по Приложение 30В на Радиорегламента

 

 

5 725 – 5 850 MHz

FSS, Земя- космос

 

 

 

 

 

5 850 – 5 925 MHz

FSS, Земя- космос

 

 

 

 

БДС EN 301 443

5 925 – 6 425 MHz

FSS, Земя- космос

Земна станция на плавателно средство

 

 

ECC DEC (05)09

БДС EN 301 443

6 425 – 6 925MHz

FSS, Земя- космос

 

 

 

 

БДС EN 301 443

6 925 – 7 075 MHz

FSS, Земя- космос

 

 

Фидерни линии за МSS

 

БДС EN 301 443

10,70 – 11,70 GHz

 

FSS, космос-Земя

Земя- космос

MSS, Земя- космос

OMNITRACS

ARCANET Suitcase

SIT терминали

LEST, HEST, SNG, VSAT

Земна станция на плавателно средство

Земна станция на въздухоплавателно средство

HEST: Мощност на предавателя: 2 W, 50 dBW e.i.r.p.

Не се допуска използване на HEST терминала на разстояние по-малко от 500 m от охраняемите граници на летище.

Диаметър на антената: ≤ 1,2 m

Фидерни линии за радиоразпръскване-спътниково

ERC DEC (00)08

ECC DEC (05)10

ECC DEC (05)11

ERC DEC (00)03

ECC DEC (06)02

ECC DEC (06)03

ERC DEC (98)24

ERC DEC (98)15

ERC DEC (98)17

БДС EN 301 427

БДС EN 301 428

БДС EN 301 430

БДС EN 301 360

БДС EN 301 459

БДС EN 302 186

БДС EN 302 340

11,70 – 12,5 GHz

 

Радиоразпръскване-спътниково

Допуска се FSS, космос-Земя, без да смущава спътниковото радиоразпръскване, вкл. негеостационарни системи

SIT терминали

LEST, HEST

HEST: Мощност на предавателя: 2 W.

50 dBW e.i.r.p.

Не се допуска използване на HEST терминала на разстояние по-малко от 500 m от охраняемите граници на летище.

Диаметър на антената: ≤ 1,2 m

 

ERC DEC (00)08

ERC DEC (00)03

ECC DEC (06)02

ECC DEC (06)03

 

БДС EN 301 428

БДС EN 301 459

12,50 – 12,75 GHz

 

FSS, космос-Земя,

Земя-космос

MSS, Земя- космос

SIT терминали

SNG

VSAT

OMNITRACS

ARCANET Suitcase

LEST

HEST

Земна станция на плавателно средство

Земна станция на въздухоплавателно средство

HEST: Мощност на предавателя: 2 W; 50 dBW e.i.r.p.Не се допуска използване на HEST терминала на разстояние по-малко от 500 m от охраняемите граници на летище.

Диаметър на антената: ≤ 1,2 m

 

ERC DEC (00)03

ERC DEC (00)05

ECC DEC (05)10

ECC DEC (05)11

ECC DEC (06)02

ECC DEC (06)03

ERC DEC (98)24

ERC DEC (98)15

ERC DEC (98)17

БДС EN 301 430

БДС EN 301 459

БДС EN 301 360

БДС EN 301 427

БДС EN 301 428

БДС EN 302 186

БДС EN 302 340

12,75 – 13,25 GHz

FSS,

Земя-космос

SNG

 

 

 

БДС EN 301 430

13,75 – 14 GHz

FSS,

Земя-космос

SNG

 

Ограничение на минималния диаметър на антената

 

БДС EN 301 430

 

14,00 – 14,25 GHz

FSS, Земя-космос

МSS, Земя-космос

Земна станция на въздухоплавателно средство

Земна станция на плавателно средство

SNG, VSAT, LEST, HEST

OMNITRACS

ARCANET Suitcase

 

HEST: Мощност на предавателя: 2 W;50 dBW e.i.r.p. Не се допуска използване на HEST на разстояние по-малко от 500 m от охраняемите граници на летище.

 

ECC DEC (05)10

ECC DEC (05)11

ERC DEC (00)05

ECC DEC (06)02

ECC DEC (06)03

ERC DEC (98)24

ERC DEC (98)15

ERC DEC (98)17

 

БДС EN 302 186

БДС EN 302 340

БДС EN 301 428 БДС EN 301 427

БДС EN 301 430

14,25– 14,5 GHz

FSS, Земя-космос;

МSS, Земя-космос

Земна станция на въздухоплавателно средство

Земна станция на плавателно средство

SNG, VSAT

HEST: Мощност на предавателя: 2 W.

50 dBW e.i.r.p.

 Не се допуска използване на HEST на разстояние по-малко от 500 m от охраняемите граници на летище.

 

ECC DEC (05)11

ECC DEC (05)10

ECC DEC (03)04

БДС EN 302 186

БДС EN 302 340

БДС EN 301 428 БДС EN 301 427

БДС EN 301 430

17,3 – 17,7 GHz

FSS, Земя-космос

FSS, космос-Земя

FSS с висока плътност

 

Фидерни линии за радиоразпръскване-спътниково

ECC DEC (05)08

 

17,7 – 18,1 GHz

FSS, космос-Земя

FSS, Земя-космос

 

 

Фидерни линии за радиоразпръскване-спътниково

Координирани земни станции

ERC DEC (00)07

БДС EN 301 360

18,1 – 18,4 GHz

FSS, космос-Земя

 

 

Координирани земни станции

ERC DEC (00)07

БДС EN 301 360

18,4 – 19,3 GHz

FSS, космос-Земя

 

 

Координирани земни станции

ERC DEC (00)07

БДС EN 301 360

19,3-19,7 GHz

FSS, космос-Земя

FSS, Земя-космос

 

 

 

Фидерни линии за радиоразпръскване-спътниково

Координирани земни станции

ERC DEC (00)07

БДС EN 301 360

19,70 – 20,20 GHz

 

FSS, космос-Земя

МSS, космос-Земя

SUT терминал

LEST, HEST

FSS с висока плътност

HEST: Мощност на предавателя: 2 W.

50 dBW e.i.r.p.

 Не се допуска използване на HEST на разстояние по-малко от 500 m от охраняемите граници на летище.

 

ERC DEC (00)04

ECC DEC (05)08

ECC DEC (06)02

ECC DEC (06)03

БДС EN 301 428 БДС EN 301 459

 

21,4 – 22 GHz

Радиоразпръскване-спътниково

HDTV системи

 

 

 

 

 

27.51-27.8185 GHz, 28.4545-28.8365 GHz

28.8365-28.9385 GHz

29.4625-29.5

FSS, Земя-космос

Некоординирани земни станции

 

Фидерни линии за радиоразпръскване-спътниково; Обхватът е разделен честотно с неподвижна радиослужба с

ERC DEC (05)01

ECC DEC (05)01

БДС EN 301 360

 

29,50 – 30,00 GHz

FSS, Земя-космос

FSS приложения с висока плътност

SIT терминал

SUT терминал

LEST, HEST

HEST: Мощност на предавателя: 2 W.

50 dBW e.i.r.p. Не се допуска използване на HEST терминал на разстояние по-малко от 500 m от охраняеми-те граници на летище.

Диаметър на антената: ≤ 1,2 m

Фидерни линии за радиоразпръскване-спътниково

ECC DEC (06)03

ECC DEC (06)02

ECC DEC (05)08

ERC DEC (00)04

ERC DEC (00)03

БДС EN 301 428

БДС EN 301 459

37,50 – 39,50 GHz

FSS, космос-Земя

МSS, космос-Земя

Земни станции

 

Некоординирани

земни станции

ERC DEC (00)02

 

39,50 – 40,50 GHz

FSS, космос-Земя

МSS, космос-Земя

Земни станции

 

Координирани

земни станции

ERC DEC (00)02

 

40,50 – 42,50 GHz

Радиоразпръскване-спътниково

FSS, Земя-космос

 

 

Некоординирани

земни станции

EСC DEC (02)04

 

42,50 – 43,50 GHz

FSS, Земя-космос

 

 

 

 

 

47,50 – 47,9 GHz

FSS, космос-Земя

 

 

ECC DEC (05)08

 

 

48,2 – 48,54 GHz

FSS, космос-Земя

 

 

ECC DEC (05)08

 

 

49,44 – 50,2 GHz

FSS, космос-Земя

 

 

ECC DEC (05)08

 

 


 

Приложение № 2 към чл. 4

 

 

ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА и подвижна спътникова РАДИОСЛУЖБИ

 

 

1.       Общи положения

1.1. Електронни съобщения чрез електронните съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова радиослужби се осъществяват при спазване изискванията на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и актовете по прилагането му.

1.2. Електронните съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и подвижната-спътникова радиослужби използват радиочестотен спектър, който е необходимо да бъде индивидуално определен.

1.3. Някои класове спътникови терминали от неподвижна-спътникова радиослужба, изпълняващи определени условия, могат да работят без да предизвикват смущения в работата на други електронни съобщителни мрежи, използващи същия честотен ресурс. В тези случаи те могат да ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен и работят при спазване на Общите изисквания за осъществяване на обществени електронни съобщения, съгл. чл. 73, ал. 1 от ЗЕС, когато се използват за предоставяне на услуги и при спазване на Правилата за осъществяване на електронни съобщения по чл. 65, ал. 2 от ЗЕС, когато се използват за собствени нужди.

1.4. Спътниковите терминали от подвижна-спътникова радиослужба използват спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен. Те работят под контрола на спътников оператор при спазване на Общите изисквания за осъществяване на обществени електронни съобщения, съгл. чл. 73, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), когато се използват за предоставяне на услуги и при спазване на Правилата за осъществяване на електронни съобщения по чл. 65, ал. 2 от ЗЕС, когато се използват за собствени нужди.

 

2. Общи правила за предоставяне на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър

2.1. Комисията предоставя без конкурс или търг индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, при условията на глава пета, раздели ІІІ и ІV на ЗЕС, посредством издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър от електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова радиослужба, наричано по-нататък Разрешение, след подаване на заявление.

2.2. Комисията издава временни разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, със срок на действие не по-дълъг от 6 месеца при условията на глава пета, раздел VІІ от ЗЕС.

2.3. Комисията изменя, допълва, прекратява, спира или прехвърля разрешения по реда на глава пета, раздел ІХ на ЗЕС.

2.3.1. Срокът на действие на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър може да бъде удължен или намален с мотивирано искане на предприятието, на което е издадено разрешение, след подаване на заявление.

2.3.2. Издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър се изменя и допълва с мотивираното искане от предприятието след проучване на основателността на искането на предприятието, на което е издадено разрешение след подаване на заявление.

2.3.3. Действието на издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър се преустановява след прекратяване по мотивирано писмено искане на предприятието, на което е издадено разрешението след подаване на заявление.

2.3.4. Действието на издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър се преустановява след отнемане на съответното разрешение.

2.3.5. Действието на издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър може да бъде временно спряно по мотивирано искане на предприятието, на което е издадено разрешение след подаване на заявление. Спирането не може да бъде за срок по-дълъг от три месеца.

2.3.6. При временно спиране действието на издадено разрешение за ползване на индивидуално определен радиочестотен спектър по т. 2.3.5. предприятието дължи вноски за годишните такси за ползване на радиочестотен спектър за времето, през което е спряно действието на Разрешението.

2.4. Предоставянето на индивидуално определен радиочестотен спектър за работа на електронните съобщителни мрежи от неподвижната-спътникова или подвижната-спътникова радиослужба се извършва след осъществяване на: изследване на електромагнитната съвместимост, национално координиране с всички заинтересовани държавни органи, ведомства и служби с цел осигуряване на безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и защитата на националната сигурност и отбраната.

2.5. При предоставяне на индивидуално определен радиочестотен спектър за който е необходимо международно координиране, се прилага редът по чл. 86, ал. 2 - 6 от ЗЕС.

2.6. Международна нотификация на честотни назначения, използвани от земните станции в електронните мрежи от неподвижна-спътникова радиослужба, се извършва по процедурините правила на Радиорегламента.

               2.6.1. Международна нотификация се извършва в следните случаи:

2.6.1.1. при вероятност от създаване или приемане на трансгранични смущения.

2.6.1.2. когато е необходимо да се получи международно признаване за използването на радиочестотните ленти.

         2.6.2. При необходимост от промяна в издадено разрешение на честоти или други параметри вследствие на отказ за международна регистрация последствията са за сметка на предприятието.

            2.7. Изграждането на електронните мрежи от електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и/или подвижна-спътникова радиослужби, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура се извършват по реда на Закона за устройство на територията и глава седемнадесета от ЗЕС.

            2.8. Пускането в действие на съоръженията по т. 2.7. се осъществява по реда на ЗЕС.

 

3. Такси

 

3.1. При осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова радиослужби се дължат административни такси и такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър по реда на глава осма от ЗЕС и в съответствие с Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията.

3.2. Административните такси по т. 3.1. са:

3.2.1. годишна такса за контрол (по отношение на лица, осъществяващи обществени електронни съобщения).

3.2.2. еднократна такса за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър.

3.2.3. еднократна такса за изменение и допълнение на разрешението.

3.2.4. еднократна такса за административни услуги.

      3.3. Таксите за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър са:

3.3.1. годишна такса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър.

3.3.2. такса за временно ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър.

4. Осигуряване на електронни съобщения при кризи, при обявяване на режим „военно положение”, режим „положение на война” или режим за друго извънредно положение.

 

Предприятията, осъществяващи електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и/или подвижна-спътникова радиослужби, осигуряват възможност за ползване на предоставения радиочестотен спектър при кризи по смисъла на Закона за управление при кризи и при обявяване на режим "военно положение", режим "положение на война" или режим "извънредно положение" по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и спазват изискванията и ограниченията, свързани с националната сигурност и отбраната в съответствие с глава осемнадесета от ЗЕС.

 

5. Контрол

 

Контролът върху осъществяването на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи от електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и/или подвижна-спътникова радиослужби се извършва от оправомощени служители на комисията по реда на глава двадесета от ЗЕС.

 


Приложение № 3 към чл. 7

 

 

списък на стандартите, отнасящи се до

ЕЛЕКТРОННИ съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова радиослужби

 

 

Стандарт

БДС EN 301 360

 

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за спътникови интерактивни крайни устройства (SIT) и спътникови потребителски крайни устройства (SUT), излъчващи към спътници на геостационарна орбита в честотния обхват от 27,5 до 29,5 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 426

 

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за пренос на нискоскоростни данни от земни мобилни станции за връзка чрез спътник (LMES), работещи в честотните обхвати 1,5/1,6 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 427

 

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран европейски стандарт (EN) относно мобилни спътникови наземни станции (MESs) за нискоскоростни данни, с изключение на мобилните спътникови наземни станции за въздухоплаването, работещи в честотните обхвати 11/12/14 GHz, покриващи изискванията на член 3.2 от Директивaтa за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 428

 

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за крайна станция с много малка апертура на антената (VSAT). Предавателни, приемо-предавателни или приемни земни станции за връзка чрез спътник, работещи в честотните обхвати 11/12/14 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 430

 

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES); Хармонизиран европейски стандарт за транспортируеми земни станции за събиране на новини чрез спътник (SNG TES), работещи в честотните обхвати 11/12/14 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 441

 

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за транспортируеми земни станции за събиране на новини чрез спътник (SNG TES), работещи в честотните обхвати 11-12/ 13-14 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 442

 

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за мобилни земни станции (MESs), включително носими земни станции за мрежи за спътникови персонални съобщителни връзки (S-PCN) в обхвата 2 GHz при мобилни спътникови служби (MSS), покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 443

 

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за крайна станция с много малка апертура на антената (VSAT). Предавателни, приемо-предавателни, приемни земни станции за връзка чрез спътник, работещи в честотните обхвати 4 GHz и 6 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 444

 

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за земни мобилни станции за връзка чрез спътник (LMES), работещи в честотните обхвати 1, 5 GHz и 1,6 GHz , осигуряващи предаване на глас и/или данни, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R &TTED)

БДС EN 301 459

 

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран европейски стандарт за спътникови интерактивни крайни устройства (SIT) и спътникови потребителски крайни устройства (SUT), излъчващи към спътници на геостационарна орбита в честотния обхват от 29,5 до 30,0 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 473

 

Спътникови наземни станции и системи (SES). Авиационни наземни станции (AES), работещи в рамките на Въздухоплавателната мобилна спътникова служба (АMSS)/Мобилна спътникова служба (MSS) и/или Въздухоплавателната мобилна спътникова служба за маршрутни услуги (AMS(R)S)/Мобилни спътникови услуги (MSS)

БДС EN 301 681

 

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за мобилни земни станции (MESs) от мобилни системи за връзка чрез геостационарни спътници, включително носими земни станции, за спътникови мрежи за персонални далекосъобщения (S-PCN) в обхватите 1,5 / 1,6 GHz на мобилната спътникова служба (MSS), покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 721

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран европейски стандарт за мобилни земни станции (MES), доставящи съобщения с ниска скорост на данните, използващи спътници на ниски орбити (LEO), работещи под 1 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 302 186

Спътникови наземни станции и системи (SES). Хармонизиран европейски стандарт за мобилни авиационни наземни станции със спътникова връзка (AESs), работещи в честотните обхвати 11/12/14 GHz, покриващ съществените изисквания според член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED

БДС EN 302 340

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за земни станции за връзка чрез спътник от борда на плавателни съдове (ESVs), работещи в честотните обхвати 11/12/14 GHz предназначени за неподвижните спътникови служби (FSS), покриващи съществените изисквания на чл. 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)