РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1354 НА КОМИСИЯТА

 

за определяне на начина за представяне на информацията, предвидена в член 10, параграф 10 от Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

 

 

С Регламент 2017/1354 (регламент) Европейската комисия определя начина за предоставяне на информация, за да се идентифицират държавите членки или географските райони в тях с налични ограничения за пускане на определени радиосъоръжения в действие или с изисквания за разрешаване на ползването им, което е съобразено със задълженията на производителите съгласно член 10, параграф 10 от Директива 2014/53/ЕС. Ако съществуват ограничения и изисквания, тогава върху опаковката на радиосъоръжението се поставя пинтограма под формата на таблица с включен на първо място символ по приложение I на регламента, съдържаща съкращения на страните по приложение II на регламента или се изписва израза „Ограничения или изисквания в“ на лесно разбираем от крайните потребители език, последван от изброяване на страните с тяхното съкращение. Придружаващата радиосъоръжението инструкция за ползване съдържа списък на тези държави членки и географските райони в тях, където съществуват такива ограничения или изисквания с описание на техните видове за всяка държава членка на съответния разбираем за крайните потребители език.

Радиосъоръженията, пуснати на пазара след 08.08.2017 г., които са в съответствие с този регламент, отговарят на член 10, параграф 10 от Директива 2014/53/ЕС.

Регламентът е задължителен и се прилага пряко във всички държави членки.