УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Комисията за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6 Ви кани да подадете оферти за сключване на договор с предмет: „Застраховане на сгради на Комисията за регулиране на съобщенията”

 

ОПИСАНИЕ

 

1.       Условия към участниците:

2.1. Всеки участник може да представи само една оферта.

2.2. Не се допуска участникът да участва в офертата на друг участник за същата поръчка, под каквато и да е форма.

2.3. Не се допускат до участие в процедурата кандидати, които са страни по висящи съдебни спорове с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, разглеждани от компетентния български съд и/или арбитражен съд.

2.4. Офертите на участниците не трябва да съдържат клауза за самоучастие.

2.5. Участникът няма право да представя различни варианти в офертата си.

2.6. Всеки участник следва да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители и дела на тяхното участие.

2.7. Оглед на сградите се извършва след предварително уговорен ден и час с Възложителя.

 

2. Квалификационни изисквания към участниците:

2.1. Да са получили разрешение за извършване на застрахователна дейност от компетентен орган, съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховане.

2.2. Участниците трябва да имат свои представителства в градовете София, Варна и Бургас.

         2.3. Участниците следва да приложат към офертата си общите условия за имуществена застраховка.

 

3. Условия за изпълнение на поръчката:

3.1. Срокът за изпълнение на договора за Имуществена застраховка е една година, от датата на сключването му.

3.2. Сградите съгласно Приложение № 1 от предмета на поръчката се застраховат съгласно балансовата им стойност.

 

4.  Изисквания към оферти:

 

4.1. Начин на образуване на цената - участникът представя цена за всяка сграда и обща цена за всички, която трябва да е окончателна и да включва всички разходи на участника, да е в български лева, с включен ДДС.

       4.2. Офертите ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6 до 31.07.2009 г.

За допълнителна информация се обръщайте към:

-тел.: /02/ 949 2316 – Иван Маламов;

-тел.: /02/ 949 2290 – Красимир Василев

 

 

 

 

Приложение 1

 

 

Списък на сградите:

1. Част от сграда с административен адрес, гр. София, ул. „Гурко” №6 на стойност – 4 125 871 лв.;

2. Част от сграда с административен адрес, гр. София, бул. „Шипченски проход” 69 на стойност – 688 924 лв.;

3. Сграда с прилежащи постройки и бункер с административен адрес, гр. София, ул. „Суходолска” № 34 на стойност – 147 129 лв.;

4. Част от сграда с административен адрес, гр. София, пл. Славейков № 11 на стойност - 391 552;

5. Част от сграда с административен адрес, гр. Варна, м. „Джанавара”, кв. Аспарухово на стойност – 303 036 лв.;

6. Сгради с административен адрес, с. Брястовец, общ. Бургас, обл. Бургас на стойност – 92 515 лв.;

 

 

 

 

Приложение 2

 

Видове рискове:

-   Пожар/вкл. последиците от гасенето на пожара, експлозия на съд под налягане, имплозия, удар от мълния; удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;

-   Природни бедствия включващи: буря, ураган, градушка, наводнение, земетресение ,падащи дървета и клони;

-   Свличане или срутване на земни пластове;

-   Тежест от естествено натрупване на сняг и лед;

-   Авария на водопроводни тръби и др. инсталации

-   Злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/;

-   Удар на ППС или животно със застрахованото имущество;

-   Допълнителни разходи за отстраняване на последиците от настъпило застрахователно събитие .