МОТИВИ

 

 

ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА И ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА РАДИОСЛУЖБИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

 

 

С Решение № 1309 от 25.10.2006 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова радиослужби и съоръженията, свързани с тях. Проектът е приет в изпълнение на изискванията на Закона за електронните съобщения (ЗЕС), обн. в Държавен вестник бр. 41 от 22.05.2007 г., в сила от 26.05.2007 г. Новоприетият закон въвежда в Република България европейската регулаторна рамка 2002 в областта на телекомуникациите.

При подготовката на проекта са съобразени приетите след обществено обсъждане предложения по Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от други радиослужби. Във връзка с постъпилите забележки по отношение на гореспоменатите Технически изисквания следва да се отбележи, че Регулаторът сметна за нужно да направи структурно разделение на  проекта.    Съдържанието на правилата за осъществяване на електронни съобщения е отразено в Приложение № 2 от проекта на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова радиослужби и съоръженията, свързани с тях, като в останалите приложения, както и в основното тяло на документа са разписани конкретните технически изисквания и параметри.

За да бъдат облекчени предприятията при избора на подходяща за нуждите им електронна мрежа от спътниковите радиослужби в проекта е дадена обобщена таблица (Приложение № 1), в която изчерпателно са посочени радиочестотните ленти и техническите характеристики и параметрите на електронните съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова радиослужби и съоръженията, свързани с тях.

 

С оглед изложеното, в съответствие със ЗЕС и на основание чл. 32, т. 2 от закона, регулаторът открива процедура за обществено обсъждане на проекта.