ХАРТА НА КЛИЕНТА

НА

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

 

Основната цел на Хартата на клиента е да се подобри качеството на административното обслужване в Комисия за регулиране на съобщенията (комисията).

За осъществяване на тези цели ние имаме нужда от Вашето съдействие и бихме оценили високо всяко изказано от Вас мнение, критика или препоръка относно нашата стъпка в посока удовлетворяване на Вашите изисквания към нас и нашата работа.

 

Усилията на нашата администрация във връзка с административното обслужване са насочени към постигането на:

·         Ефикасна организация на работата с клиентите и облекчаване на процедурите;

·         Улеснение за физическите и юридическите лица при получаване на информация за видовете административни услуги, необходимите документи за услугата, начина на приемане на заявленията за услуги, получаването на справки за текущото състояние на преписките, информация за сроковете;

·         Повишаване качеството на предоставяната услуга;

·         Предоставяне на ясни процедури за всяка от извършваните услуги;

·         Създаване на обстановка за отзивчиво, вежливо и качествено обслужване на потребителите на административни услуги при осигуряване на равен достъп до услугите;

·         Подобрена координация между звената в Комисията и контрол върху дейността на служителите, работещи по предоставянето на административни услуги;

·         Ефикасни условия за обратна връзка;

·         Повишено участие от Ваша страна в разработването на оптимални механизми за обслужване;

·         Отстраняване възможностите за корупция при предоставянето на услуги.

 

За да постигнем тези цели е необходимо Вие:

·         Да се отнасяте с уважение и разбиране към служителите, които Ви обслужват;

·         Да предоставяте пълна и точна информация и необходимата документация за извършването на съответната услуга;

·         Да спазвате изискванията на процедурата по предоставяната Ви услуга;

·         Да изразявате свободно своето мнение, предложения, коментари относно нашата работа с оглед подобряване качеството на услугите.

 

А нашата задача е:

·         Да Ви предоставяме ясна, точна и пълна информация чрез различни и удобни за Вас комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ Вашите потребности;

·         Да Ви предоставяме заявените от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване при спазване на необходимите нормативни актове;

·         Да съблюдаваме Вашите права, като не проявяваме субективно отношение;

·         Да осигурим начин да предоставяте Вашите мнения, коментари и оплаквания относно качеството на административното обслужване;

·         Да се държим професионално, коректно, с уважение, внимание и разбиране към всеки от Вас;

·         Да спазваме конфиденциалност относно всички Ваши запитвания, предложения и сигнали.

 

При предоставянето на административни услуги Комисията за регулиране на съобщенията се ръководи от следните нормативни актове:

·         Административнопроцесуален кодекс;

·         Закон за администрацията;

·         Наредба за административното обслужване;

·         Закон за защита на личните данни;

·         Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;

·         Вътрешни правила за организация на административното обслужване в КРС.

·         Закона за електронните съобщения;

·         Закона за пощенските услуги;

·         Закона за електронния документ и електронния подпис;

 

За да получите качествена и в регламентирания срок услуга, предлагана от Комисията за регулиране на съобщенията, очакваме Вашето съдействие като:

·         се запознаете предварително със законово установените изисквания на предлаганите от нас за всяка административна услуга конкретни и пълни заявления;

·         пестите Вашето и нашето време и усилия, като не допускате непълноти и неточности по предоставените от Вас документи.

 

 

Предоставяне на информация и съвети

 

Ще Ви предоставим информация и съвети за административните услуги, които може да получите, като Ви информираме за:

·         документите, които следва да представите;

·         срок за получаване на исканата от Вас административна услуга;

·         институцията, която може да Ви отговори, когато Вашите въпроси не са от компетентността на Комисията;

·         ще ви окажем помощ при попълване на формулярите, които се ползват в Комисията.

В случай, че възникне някакъв проблем, ние ще Ви уведомим незабавно за причините, довели до това, както и за очаквания краен срок, в който ще можете да получите услугата.

 

 

Информация по телефона

 

·         Допълнителна информация за предлаганите от нас административни услуги може да получите от служителите на комисията в рамките на работното време– от 9.00 ч. до 17.30 ч. на телефон - 949 24 18;

·         Счетоводна информация може да получите от служителите на комисията в рамките на работното време – от 9.00 ч. до 17.30 ч. на телефон - 949 23 30;

·         Информация за издадените разрешения, разрешителни, удостоверения и индивидуални лицензии може да получите от служителите на комисията в рамките на работното време– от 9.00 ч. до 17.30 ч. на телефон - 949 21 41.

 

Информация по Интернет

·         Можете да получите подробна информация за дейността на Комисията за регулиране на съобщенията от интернет страницата ни - www.crc.bg

 

В случай, че:

·         не сте удовлетворени от начина на обслужване, моля да ни информирате като подадете сигнал по надлежния ред;

·         имате някакви оплаквания относно незаконни или пораждащи съмнение за корупция действия, ние искаме да знаем за това, като:

-          позвъните  на горещия телефон -  080018028 или на телефон 949 22 70;

-     пишете ни, като използвате линка „Антикорупция” към интернет страницата на комисията - http://www.crc.bg/, на e-mail адрес - rradev@crc.bg или пуснете писмо в кутията за сигнали на комисията, намираща се на партерния етаж в сградата на ул. „Гурко” № 6.

Следва да имате предвид това, че не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. Като за анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:

1. трите имена и адреса – за български граждани;

2. трите имена и личния номер и адреса – за чужденец;

3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес;

За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които касаят факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването на сигнала, установено чрез датата на подаването в деловодството на КРС.

Ще бъде извършена необходимата проверка, след което в случай, че имате желание ще бъдете уведомени в законоустановения срок на посочените от Вас пощенски/електронен адрес или телефон.

Ние поемаме отговорност за работата на нашите служители в процеса на предоставяне на административните услуги и спазване на утвърдените стандарти за обслужване.

Ние се ангажираме да измерваме удовлетвореността на потребителите на административни услуги и да предприемаме необходимите действия за нейното повишаване.

Ние се ангажираме да отговорим писмено на всяко постъпило от Вас в писмена или електронна форма запитване, подадено по надлежния ред в 7-дневен срок от получаването му, освен в случаите, когато е необходимо извършването на проверка на място или становище на друг административен орган. В тези случаи срокът може да бъде продължен  до 14 дни, съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 3 от Наредбата за административно обслужване. Съгласно § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Наредбата за административно обслужване „запитване” е всяко искане на информация относно структурата и дейността на съответната администрация, както и информация относно компетентността на различните административни структури.

            Ние се ангажираме да отговорим писмено на всеки постъпил от Вас в писмена/електронна форма сигнал или предложение. Срокът за отговор по  предложението или сигнала  е двумесечен, като когато е необходимо срокът за отговор по предложението може да бъде удължен до 6 месеца,  а за сигналът – с още 1 месец, съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

            КРС осъществява своите правомощия съгласно ЗЕС, ЗПУ, ЗЕПЕД и се произнася с решения в съответствие със сроковете в посочените специални закони.

За нас е необходимо и важно

Да получаваме Вашите мнения, предложения, допълнения и забележки относно работата на служителите на нашата администрация, за да подобрим качеството на предоставяните услуги.

Настоящата Харта е отворена за изменения и допълнения, съобразени с Вашите нужди и изисквания.

Настоящата Харта е приета с Протоколно решение на Комисията за регулиране на съобщенията № 3 от 09.03.2009 г.

София, 2009 г.