FAQ

Каква е ролята на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)?

Комисията за регулиране на съобщенията осъществява държавната секторна политика в областта на електронните съобщения и пощенските услуги. КРС е специализиран независим държавен орган, който е натоварен с функцията да регулира и контролира осъществяването на електронните съобщения. В условията на равнопоставеност и прозрачност, съобразно българското законодателство комисията се стреми да насърчава конкуренцията на пазарите на електронни съобщения в страната с крайната цел предприятията да функционират ефективно, да предлагат по-голям избор от услуги на по-ниски цени. Правомощията на КРС са изчерпателно уредени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и детайлизирани в съответните подзаконови нормативни актове, приети въз основа на и в изпълнение на ЗЕС. Предвид това, КРС в регулаторната си дейност, не може да превишава своята компетентност, както и да разширява кръга от законово предоставените й правомощия.

Може ли КРС да ми помогне, ако, по мое мнение, сметките за ползвани мобилни или фиксирани телефонни услуги са завишени?

За решаване на подобни спорове, следва да се обърнете първо към предприятието – доставчик на съответните услуги. Ако при преговорите не бъде постигнато съгласие, имате право да се обърнете към компетентния съд. КРС не притежава компетентност да разрешава спорове относно дължими суми за използвани от абоната електронни съобщителни услуги.

Може ли КРС да ми помогне ако скоростта на интернет е по-ниска от посочената в договора ми с доставчика?

Kaчеството на предоставяната услуга „достъп до Интернет” не влиза в притежаваните от КРС правомощия в областта на електронните съобщения. Следователно, отношенията между предприятието, предоставящо електронната съобщителна услуга „достъп до Интернет”, и потребителя на услугата възникват въз основа на сключения между тях договор за предоставяне на посочената услуга и по своята същност са облигационни. Редът за разрешаване на възникнали спорове между Вас и предприятието е уреден в подписания от Вас договор и в Общите условия, приложими към него.

Може ли КРС да реши спор по отношение на неизпълнени задължения, произтичащи от Общите условия на доставчика или индивидуалния договор?

Компетентен да реши един правен спор със силата на пресъдено нещо е съответният съд.