Списък на услугите, предоставяни от Комисията за регулиране на съобщенията

 
СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ КРС
 
 
1. Заличаване на вписано в регистъра предприятие, уведомило комисията за намеренията си да осъществява обществени електронни съобщения
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 23
 
2. Временно спиране на действие на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 24
 
3. Отказ за ползване на опознавателен знак на радиолюбител
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 25
 
4. Прекратяване извършването на неуниверсални пощенски услуги
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 27
 
5. Разрешение за прехвърляне на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 28
 
6. Изменение и/или допълнение на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 45
 
7. Разрешение за отдаване под наем на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 47
 
8. Издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 57
 
9. Оказване на съдействие или даване на задължителни указания при спорове между предприятия по Закона за електронните съобщения
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 80
 
10. Издаване на временно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 100
 
11. Издаване на разрешително за правоспособност на радиолюбител
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 101
 
12. Издаване на хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC) и на CEPT лицензия на радиолюбител
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 108
 
13. Издаване на удостоверение за вписване в публичния регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 129
 
14. Разрешение за прехвърляне на част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 130
 
15. Прехвърляне на индивидуална лицензия за извършване на услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга и/или за извършване на пощенски парични преводи
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 136
 
16. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 157
 
17. Изменение и/или допълнение на индивидуална лицензия за извършване на услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, и/или за извършване на пощенски парични преводи
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 160
 
18. Вписване в публичния регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 161
 
19. Определяне на опознавателен знак на радиолюбител
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 169
 
20. Преиздаване на документ за правоспособност на радиолюбител
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 202
 
21. Предсрочно прекратяване на индивидуална лицензия за извършване на услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга и/или за извършване на пощенски парични преводи по искане на пощенския оператор
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 203
 
22. Вписване в публичния регистър на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 211
 
23. Издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър или позиция на геостационарна орбита
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 2140
 
24. Прекратяване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 2143
 
25. Издаване на индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга и/или за извършване на пощенски парични преводи
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 2149
 
26. Предоставяне на квалифициран статут на доставчик на удостоверителни услуги и на предоставяните от него удостоверителни услуги
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 2880
 
27. Оказване на съдействие или даване на задължителни указания при спорове по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 2895
 
28. Предоставяне на достъп до обществена информация
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 2
 
29. Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 3
 
30. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 2133
 
31. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
Уникален иденфитикатор съгласно Административния регистър – 2134