Член на КРС

Доц. д-р Ирина Романска

 

 

 

 

 

        ДОЦ. Д-Р ИРИНА РОМАНСКА

           Член на КРС


 
 

Родена в:  

гр. София

 

 

 

  1984 - 1989

Редовен докторант в катедра “Компютърни системи” на Технически Университет - София по научна специалност 05.10.02 „Автоматизирани системи за търсене на научна и техническа информация”

 

  1989

Защитен дисертационен труд на тема „Проектиране на информационна система и изследване в условията на локална мрежа”. Присъдена научна степен „доктор”

 

  1989-1990

Програмист в Междувузовска отраслова научно-изследователска лаборатория по Автоматизация на информационния процес в образователната система (МОНИЛ по АИПОС) към НИС на ТУ-София

 

  1990

Старши асистент по научна специалност 02.21.07 “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” („Бази данни”) в катедра „Компютърни системи” на ТУ-София

 

  1991

Главен асистент в катедра „Компютърни системи” на ТУ-София

 

  2003

Доцент по научна специалност 02.21.07 “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” („Криптографски методи за защита на информацията”) в катедра „Компютърни системи”

 

 

От 1991

 

Член на програмен комитет и на организационен комитет  в международната конференция Информационни технологии (InfoTech)

 

  1992-2009

Издадени 7 книги в областите Бази данни, Информационни системи, Защита на информацията, Криптография, Технологии и системи за информационна сигурност, Електронно управление и Електронен бизнес

 

  От 1998

Член в международен програмен комитет на Европейска конференция по Информационни системи (ECIS) 

 

  От 2005

Член на международен програмен комитет и на организационен комитет за провеждане на ежегодна работна среща по проблемите на е-управление и защита на данните

 
  1998-2010

Участие в 4 международни и 7 национални проекти в областите Компютърни науки, Софтуерно инженерство и Информационни системи

 

  2004-2007

Участие в експертна група по Информационни системи в рамките на международен проект ЕTN DEC

 
  От 2009

Член на редакционна колегия в международно научно списание International Journal on Information Technologies and Security (ISSN 1313-8251)

 

 
  Чужди езици: 

Руски език

 

Английски език