Протокол от работата на комисията, относно разглеждане, оценяване, класиране и избор на изпълнител с оглед сключване на договор с предмет: "Авариен ремонт на част от покрив на сграда на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС), находяща се в гр. София, ул. "Гурко" № 6"