Покана за участие в процедура за сключване на договор с предмет: „Доставка на измерителни антени за свръхвисоки честоти”