Комисия за регулиране на съобщенията Набира оферти за обслужване от Служба по трудова медицина, обхващащо задължителния обем от дейности, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд с обхват текущо обслужване от СТМ за 2 години