Публична покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: "Доставка на компютърна техника за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията"