Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ удължава срока за подаване на оферти във връзка с провеждане на процедура за избор на изпълнители за сключване на договори с предмет: „Ремонт на помещения на КРС, находящи се в град Враца” включващ следните обособени позиции: Позиция I: „Смяна на дограми”; Позиция II: „Смяна на електрическа инсталация”