Искане за предоставяне на бюджетна оферта за Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и поддръжка на цифрова учрежденска автоматична телефонна централа (УАТЦ) за нуждите на „Комисия за регулиране на съобщенията” (КРС)