Документация за участие в открита процедура за възлагане на общестена поръчка с предмет: "Доставка на 2 броя високопроходими автомобили за инспекторски проверки за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията"