Публична покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: "Доставка на компютърна техника за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Доставка на настолни мини компютри; Позиция 2: Доставка на преносими компютри; Позиция 3: Доставка на цветно мултифункционално устройство за копиране, печат, сканиране и факс; Позиция 4: Доставка на черно-бели мултифункционални устройства за копиране, печат, сканиране и факс"