Покана за избор на изпълнител с оглед сключване на договор с предмет: „Предоставяне на интернет услуги за нуждите на КРС”