Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на измервателна система за мониторинг и контрол на радиочестотния спектър”