Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на четири броя автомобила за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията,при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1 Два броя леки автомобили за представителни цели; Позиция 2 Два броя автомобили с висока проходимост за инспекторски проверки