Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на преносима измервателна система за измерване на наземно цифрово телевизионно разпръскване по системата DVB-T"