Публична покана за участие в процедура за сключване на договор с предмет: "Извършване на авариен ремонт на част от покрив от обект на Комисия за регулиране на съобщенията, находящ се в кв. „Суходол”, гр. София"