Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строителен ремонт и боядисване на трафопост към ДУС "Брястовец""