Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Охрана, доставка и монтаж на сигнално-охранителна техника на недвижими имоти на КРС по обособени позиции”