Събиране на оферти за сключване на договор с предмет: "Авариен ремонт на част от покрив на сграда на КРС в кв. "Суходол" гр. София"