Подаване на оферти за сключване на договор с предмет "Преоценка на дълготрайните материални активи на КРС"