Публична покана за участие в процедура за сключване на договор с предмет: „Текущ ремонт на помещение, в което се намира архив и склад на Комисия за регулиране на съобщенията”