Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на компютърна техника за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Доставка на клъстерна сървърна система за бази данни, апликации и архивиране; Позиция 2: Доставка на преносими компютри; Позиция 3: Доставка на настолни компютри; Позиция 4: Доставка на принтери; Позиция 5: Доставка на мултифункционални цифрови машини; Позиция 6: Доставка на преносим мултимедиен проектор."