Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ набира оферти за сключване на договор с предмет: „Доставка на специализирано оборудване за измерване на интермодулационни продукти тип „А1”, получавани при работа на близко разположени УКВ-ЧМ радиопредавателни станции”