Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ набира оферти за сключване на договор с предмет: „Доставка на измерителни антени за свръхвисоки честоти”