Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на специализирана система за измерване на покритие и качество на услугата на мобилни наземни мрежи"