Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 3 броя високопроходими автомобили за инспекторски проверки"