Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на преносима измервателна система за измерване на наземно цифрово телевизионно разпръскване по системата DVB-T"