Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на измерителна система с приложен софтуер за мониторинг на радиочестотния спектър, откриване и локализиране на смущения"