Публична покана за участие в процедура за сключване на договор с предмет: "Предоставяне на услугата виртуална частна мрежа по протокол Ethernet - MAN за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията"