Публична покана за участие в процедура за сключване на договор с предмет: "Застраховка на имущество и служители на КРС, при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция I. „Пълно автокаско на 40 броя МПС”; Позиция II. „Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, собственост на КРС и допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили собственост на КРС”; Позиция III „Застраховане на сградите на КРС”; Позиция IV. „Групова застраховка „злополука” на служители на КРС”; Позиция V. „Застраховка „гражданска отговорност” на 40 броя МПС” и застраховка „злополука на водача и пътниците в МПС”"