Публична покана за участие в процедура за сключване на договор с предмет: "Доставка и внедряване на софтуерна система за одитиране и контрол на комуникационни, хардуерни и софтуерни активи за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията"