КРС открива процедура за сключване на договор с предмет: "Предоставяне на услугата „Виртуална частна мрежа по протокол Ethernet - MAN” за нуждите на КРС"