Комисията за регулиране на съобщенията, набира оферти за сключване на договор с предмет: Изпълнение на дейност 7 "Информация и публичност" за изпълнение на проект по ОПАК

 

 

    Комисията за регулиране на съобщенията, набира оферти за сключване на договор с предмет: Изпълнение на дейност 7 "Информация и публичност" от Приложение ІІ към договор № 09-31-114-С/12.06.2009 г., сключен между КРС и УО на ОПАК за изпълнение на проект от Оперативна програма „Административен капацитет", финансиран от Европейския социален фонд". Указанията към кандидатите са разписани в технически изисквания.