Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ събира оферти за сключване на договор с предмет: „Пълно сервизно обслужване на копирна техника инсталирана в сградите на Комисията за регулиране на съобщенията”