Разяснение към документация във връзка с постъпили въпроси по процедура за обществена поръчка с предмет: „Развитие на информационна система "Лицензиране и регистри" на КРС”, съгласно договор № А09-31-114-c/12.06.2009 г., сключен между КРС и УО на ОПАК за изпълнение на проект по оперативна програма “Административен капацитет”, финансиран от Европейския социален фонд”