Търсене в сайта

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Обявява конкурс за длъжността „Младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Наземни мрежи“, дирекция „Управление на ограничен ресурс“

Кратко описание на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр.  в областта на подвижните мрежи:

Извършва дейности по честотно планиране и работа със специализиран софтуер; Поддържа бази данни и регистри; Извършва дейности, свързани с издаване на разрешения за ползване на радиочестотен спектър; Проверява спазването на условията от разрешенията за ползване на радиочестотен спектър; Извършва технически проучвания, свързани с развитието и въвеждането на новите технологии; Участва в специализирани международни работни групи, свързани с управлението на радиочестотния спектър.

 Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образователно-квалификационна степен: висше, професионален бакалавър;

Образование: предпочитана специалност – комуникационна и компютърна техника и др.;

Професионален опит – не се изисква;

Компютърни умения – много добра компютърна грамотност – програмни продукти Microsoft Office, интернет, специализирани приложни програмни продукти и др.;

Ниво на чужд език: основно ниво на владеене на английски език.

 Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1300 лв.*

* Индивидуалните основни месечни заплати на служителите се определят от органа по назначаването, в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата, в зависимост от професионалния опит, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

  • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
  • Интервю - интервюто включва и превод за преценка владеенето на английски език.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

  • Заявление по образец – в него не следва да се попълва информацията за професионален опит;
  • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
  • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копие от сертификат и/или удостоверение за езикова подготовка.

Документите ще се приемат в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 20.11.2023 г., включително) в деловодството на Комисията за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС“.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Информация във връзка с обработването на лични данни