Търсене в сайта

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Обявява конкурс за длъжността „Старши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Регулиране на електронните съобщения“, дирекция „Регулиране“

Кратко описание на длъжността: Извършва преглед и анализ на предоставените в КРС договори за достъп или взаимно свързване. Участва в проверката и архивирането на предоставени в КРС нови договори за достъп или взаимно свързване или изменения на действащи такива; Изготвя становища, свързани с налагане на задължения за предоставяне на взаимно свързване на мрежи, с цел осигуряване на свързаност между потребителите от край до край; Участва в дейностите по предоставяне на административни услуги, съгласно относимата нормативна уредба, като участва в изготвяне на становища на КРС при разглеждане на спорове между предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги по взаимно свързване и достъп, както и при спорове по реда на ЗЕСМФИ; Участва в процедурите по одобряване на Типови предложения за сключване на договор за взаимно свързване и/или достъп;  Проучва и изяснява техническите аспекти във връзка с извършваните пазарни анализи и налаганите от КРС задължения; Участва в изпълнение на задълженията на КРС, свързани с наблюдение, анализ и контрол на изпълнението на Регламент (ЕС) 2015/2120; Участва в изпълнение на задълженията на КРС, свързани с прилагане на разпоредбите на ЗЕС относно сигурност и цялост на електронни съобщителни мрежи и услуги; Изготвя проекти на предложения и становища по конкретни въпроси, адресирани до дирекцията, както и по проекти на административни и  нормативни документи, подготвени от КРС или други ведомства; Изготвя отговори на писма от предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги и/или мрежи или други административни структури по въпроси, свързани с достъп до и взаимно свързване на мрежи; Проучва и анализира техническите аспекти на мрежите и услугите с цел определяне на подходящи регулаторни мерки по отношение на взаимното свързване, достъпа, качеството на услугата и сигурността; Извършва проучвания и следи за появата и развитието на нови технологии използвани при изграждане и предоставяне на услуги от електронните мрежи.

Следи и анализира работата и документите на ECC и структурите на ЕK (COCOM, BEREC, ENISA), за групите в които участва и спомага за практическото им прилагане. Изготвя становища по проекти на документи на BEREC.

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен: висше, бакалавър;
 • Образование: предпочитана специалност - радио и/или телекомуникационна техника и технологии;
 • Професионален опит – 2 години опит в областта на електронните съобщения или ранг, придобит като държавен служител IV младши;
 • Английски език – високо ниво на владеене;
 • Компютърни умения – ползване на MS Office пакет, работа в мрежа Internet и др.;

 

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1400 лв.*

* Индивидуалните основни месечни заплати на служителите се определят от органа по назначаването, в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата, в зависимост от професионалния опит, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
 • интервю.

 

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 • Заявление по образец;
 • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.
 • Копие от документи, удостоверяващи професионален опит;
 • Копие от документ, удостоверяващ придобит ранг за държавен служител, ако има такъв;
 • Копие от документи, удостоверяващи компютърните умения и владеенето на английски език, ако има такива.

Документите ще се приемат в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 20.11.2023 г., включително) в деловодството на Комисията за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС“.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Информация във връзка с обработването на личните данни.