Търсене в сайта

КЛАСИРАНЕ от проведения конкурс за длъжността „младши експерт“ – 2 щ. бр. в отдел „Контрол на РЧС“, Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“

Въз основа на проведения конкурс и в съответствие с чл. 47 от НПКПМДС, конкурсната процедура за заемане на длъжността „младши експерт“ – 2 щ. бр. в отдел „Контрол на РЧС“, Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“, приключва без класиране.

 

 

Тинка Капитанова

Главен директор на Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ и

председател на конкурсната комисия