Търсене в сайта

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Обявява конкурс за длъжността „Младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Радиоразпръскване“, дирекция „Управление на ограничен ресурс“

Кратко описание на длъжността: Извършва дейностите, свързани с подготовката на документи за издаване, изменение, допълнение или прекратяване на разрешения за ползване на радиочестотен спектър за мрежи от радиослужба радиоразпръскване, съгласно ЗЕС и ЗРТ; Участва в събирането и систематизирането на информация при изготвянето на проекти на подзаконови нормативни документи и на методологии, свързани с областите на дейност на отдела; Участва в дейностите по работа със специализирани софтуери за честотно планиране и/или координиране на мрежите от радиослужба радиоразпръскване, както и поддържа тяхното актуализиране и развитие; Участва в проучването и обобщаването на различни практики и алтернативни решения относно ефективното управление и използване на радиочестотния спектър за мрежи от радиослужба радиоразпръскване; Участва в подготовката на документи, свързани с определяне на честотни назначения и технически параметри на мрежи за наземно радиоразпръскване; Участва в анализа на технически параметри, свързани с изготвянето на експертни становища, необходими за международната координация и регистрация на радио- и телевизионни станции; Подготвя документи, свързани с национално координиране и съгласуване на радиочестоти и радиочестотни ленти за нуждите на мрежите от радиослужба радиоразпръскване; Участва в анализа на подадени технически параметри на електронни съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване; Участва в събирането на информация при изготвянето на документи за организиране на конкурси за мрежи от радиослужба радиоразпръскване.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образователно-квалификационна степен: висше, професионален бакалавър;

Образование: предпочитана специалност – телекомуникации, електроника;

Професионален опит – не се изисква;

Английски език – основно ниво на владеене;

Компютърна грамотност – Windows, MS Office, Internet.

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1200 лв.*

* Индивидуалните основни месечни заплати на служителите се определят от органа по назначаването, в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата, в зависимост от професионалния опит, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

  • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
  • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

  • Заявление по образец – в него не следва да се попълва информацията за професионален опит;
  • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
  • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.

Документите ще се приемат в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 07.11.2023 г., включително) в деловодството на Комисията за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС“.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Информация във връзка с обработването на личните данни.