Търсене в сайта

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурса за длъжността „юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в отдел „Нормативни актове и правно осигуряване“, дирекция „Правна“

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а ) Допуска до конкурс:

 1. Антония Любомирова Любомирова
 2. Божидара Валериева Осоговска
 3. Галина Личкова Цочева
 4. Моника Цветанова Момчева
 5. Илиана Цветанова Петрова
 6. Златко Райков Петров

б ) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

            Няма недопуснати кандидати

в ) Допуснатите кандидати трябва да се явят на 24.10.2023 г. от 10:00 часа в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 за решаване на тест, който ще включва въпрос, свързани с устройството  и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността.

г ) Интервюто ще се проведе на 24.10.2023 г. с начален час 13:30 часа, за което кандидатите ще бъдат уведомени чрез писмено съобщение или чрез електронна поща.

д ) Приема Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността „юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в отдел „Нормативни актове и правно осигуряване“, дирекция „Правна“, съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 1. Оценката от теста се формира по следния начин:

Всеки въпрос носи съответен брой точки, посочени в теста. Сумата от получените точки на всеки кандидат се преизчислява по 5-степенна скала, съгласно приложената таблица:

Максималният брой точки от теста е 100.

Брой точки от теста

Оценка

от 0 до 28

1

от 29 до 50

2

от 51 до 72

3

от 73 до 92

4

от 93 до 100

5

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 51 точки (оценка 3). Продължителност на теста 50 мин.

За целите на общата оценка, резултатът от теста, оценен по петобалната система, се умножава с коефициент 3.

 1. Оценка от интервю – отговорите на кандидата се оценяват от членовете на комисията пи 5-степенна скала (5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността; 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността; 3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността; 2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността; 1- не отговаря на изискванията за длъжността) и се отразяват във формуляр съгласно приложение № 5 – за експертните длъжности към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е оценка 4 (в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността). За целите на общата оценка по този показател, резултатът се умножава с коефициент 4.

Оценката от интервюто се формира на база средно аритметично от оценките на всеки един от членовете на конкурсната комисия по различните критерии.

 1. Общата оценка се формира като сума от оценките по т. 1 (оценка от теста) и т. 2 (оценка от проведеното интервю), умножени с определените коефициенти.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

 1. Закон за електронните съобщения;
 2. Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация, публикуван в рубрика „За нас“, секция „Устройствен правилник и бюджет“ на интернет страницата на Комисията http://www.crc.bg/;
 3. Закон за обществените поръчки;
 4. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
 5. Административнопроцесуален кодекс.

 

 

 

Мария Бончева

директор на дирекция „Правна“ и

председател на конкурсната комисия