Търсене в сайта

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“ – 1 Щ. БР. В ОТДЕЛ „НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ПРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА“

Кратко описание на длъжността: Осъществява процесуално представителство пред съдилищата и другите юрисдикции във връзка с дейността на КРС и нейната администрация; Изготвя становища и проекти на решения при издаването на индивидуални административни актове от КРС по направление на дейността на отдела; Дава правни становища по приемането, изменението, допълнението и прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове, както и индивидуалните административни актове в областта на електронните съобщения по направление на дейността на отдела; Дава становища и изразява мнение по проекти за вътрешни актове, заповеди и други актове на КРС, с оглед на упражняваните от него функции по правното осигуряване на административната дейност на КРС по направление на дейността на отдела; Дава становища и изразява мнение по проекти за разрешения за ползване на ограничен ресурс, както и оказва съдействие при контролиране на тяхното изпълнение или дава правни становища за предприемане на мерките при неизпълнение на условията в тях по направление на дейността на отдела; Оказва правно съдействие, консултира и подпомага дейността на КРС по прилагането на Закона за обществените поръчки; Изготвя документации по процедури за възлагане на обществени поръчки, включително по проектите на договори за възлагане на обществени поръчки и участва в комисии по ЗОП и ППЗОП; Отговаря пряко за предоставянето на обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация като служител по ЗДОИ, във връзка с постъпили заявления за достъп до обществена информация, по които КРС се произнася с решение. В тази връзка, при постъпили устни запитвания, служителят по ЗДОИ подпомага заявителя, подготвя проектите на решения по постъпили заявления за достъп до обществена информация, писмата за събиране на информация, писмата за препращане на заявленията по компетентност и уведомленията до заявителя.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образователно-квалификационна степен: висше, магистър, правоспособен юрист;

Образование: „Право“

Професионален опит – не се изисква;

Компютърни умения – работа с MS Office пакет;

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1200 лв.*

* Индивидуалните основни месечни заплати на служителите се определят от органа по назначаването, в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата, в зависимост от професионалния опит, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

  • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
  • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

  • Заявление по образец – в него не следва да се попълва информацията за професионален опит;
  • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
  • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен и правоспособност.

Документите ще се приемат в 11-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 06.10.2023г., включително) в деловодството на Комисията за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС“.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Информация във връзка с обработването на лични данни