Търсене в сайта

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА обявява подбор за длъжността „Изпълнител-хигиенист“ – 1 щ. бр. в Стационарна станция за контрол на радиочестотния спектър „София-1” – гр. София, кв. Суходол, парк „Христо Смирненски”, местност „Голяма Коньовица”, имот пл. № 602

Кратко описание на длъжността и основни задължения:

  • Да извършва почистване на определените работни помещения и общите части на сградата – 60 кв. м.;
  • Да изхвърля събраните отпадъци по определените за събиране на сметта места, като съблюдава те да не бъдат разпилявани.
  • Да познава правилата и инструкциите за работа с различните санитарни препарати.
  • Да спазва строго правилата за личната хигиена, санитарно - хигиенните изисквания и изискванията за противопожарна защита;
  • Работно време – непълно на 4 часа;

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образование: средно;

Професионален опит – не се изисква;

 

Размер на заплатата, определена за длъжността –  390 лв.

Подборът ще бъде организиран чрез:

  • Събеседване

Необходими документи за участие в подбора:

  • Автобриография (CV);
  • Копие на диплома за завършено средно образование;

Документите ще се приемат в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 25.09.2023 г., включително) в деловодството на Комисията за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 или по електронен път на e-mail: hr@crc.bg.

Подборът ще бъде проведен при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни. 

 

Информация във връзка с обработването на личните данни.