Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Развитие на информационна система "Лицензиране и регистри" на КРС, във връзка с разработване на приложно програмно осигуряване за уведомителната, разрешителната, лицензионната и регистрационната дейност с цел предоставяне на комплексни административни услуги по електронен път на гражданите и бизнеса”, съгласно дейности № 2, 3, 4 и 5 от приложение ІІ към договор № А09-31-114-С/12.06.2009 г., сключен между КРС и УО на ОПАК за изпълнение на проект по Оперативна програма “Административен капацитет”, финансиран от Европейския социален фонд