Търсене в сайта

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Обявява конкурс за длъжността „Младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Контрол на РЧС“, Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“

Кратко описание на длъжността: Осъществяване на дейности, свързани с: изпълнението на основните задачи по мониторинг на радиочестотния спектър; контрола по спазването на международно определените процедурни правила за радиослужбите; контрола по спазване на разпоредбите на Закона за електронните съобщения, нормативните актове в областта на съобщенията, издадените разрешения, приложимите общи изисквания, наложените с решения на КРС.

 

Работата за длъжността „младши експерт“ е свързана с управление и/или ползване на служебните автомобили с видеонаблюдение и система за проследяване.

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен: висше, професионален бакалавър;
 • Образование: предпочитана специалност: технически науки: „Комуникационна техника“, „Електронна техника“ и др.;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Компютърни умения – ползване на MS Office пакет, Internet и др.;
 • Познания за работа с измервателна апаратура;
 • Свидетелство за управление на МПС.

 

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1200 лв.*

* Индивидуалните основни месечни заплати на служителите се определят от органа по назначаването, в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата, в зависимост от професионалния опит, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
 • интервю.

 

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 • Заявление по образец – в него не следва да се попълва информацията за професионален опит;
 • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.

 

Документите ще се приемат в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 26.09.2022 г., включително) в деловодството на Комисията за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС“.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

 

Информация във връзка с обработването на личните данни.